ODPOJENÍ OD CZT? NEZÁVISLE POSOUDÍME, ZDA A ZA JAKÝCH PODMÍNEK JE TO ROZUMNÉ.

Naše společnost se dlouhodobě zabývá ekonomicko-energetickým posuzováním provozu lokálních i centrálních zdrojů tepla (CZT). Součástí komplexní rekonstrukce objektu by mělo být i řešení systému zásobování teplem, který se významnou měrou podílí na celkovém vyúčtování za energie. Poradíme vám nejen se stavebně-technickým řešením domu, ale i se systémy vytápění, větrání, přípravy teplé vody, s využitím obnovitelných zdrojů energie apod. Doporučíme optimální variantu energeticky úsporných opatření podloženou výpočtem.

Výhody, nevýhody a stav  CZT v ČR

Centrální zásobování teplem (zkráceně CZT) nebo též dálkové vytápění, je systém vytápění, kdy je teplo vyráběno centrálně ve společném zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů, či obytných celků. Hlavní výhoda CZT spočívá především v přenesení emisí z místa spotřeby energie (objektu) do místa jeho výroby (zdroj), které může být umístěno i ve značné vzdálenosti od místa spotřeby. Tento způsob vytápění je vhodný především v souvislosti s odstraněním emisí ve městech, kdy CZT nahradí mnoho malých lokálních zdrojů tepla jedním centrálním, umístěným na okraji nebo mimo město. Výroba tepla centrálním způsobem též umožňuje využít různé zdroje energie - různá paliva, energii ze spalování odpadů, společnou výrobu elektřiny a tepla. Účinnost paliva je v centrálních zdrojích využita efektivněji. Avšak nevýhodou je právě značná délka rozvodů a jejich nedostatečná tepelná izolace, která vede k vysokým tepelným ztrátám v distribuci. Z globálního energetického a environmentálního hlediska mohou být centrální zdroje energie výhodnější než zdroje lokální, to záleží především na kvalitě a stáří jednotlivých komponentů soustavy.

V rámci energetické bilance objektu a v souvislosti s přípravou teplé vody mohou být ovšem tyto systémy energeticky náročnější než zdroj lokální. Meziobjektová cirkulace teplé vody s rozpočítáním nákladů na přípravu teplé vody vycházející nikoliv z měření na patě objektu, ale z měření v centrální předávací stanici, může znamenat až o 30% vyšší energetickou (a tedy i finanční) náročnost na přípravu TV oproti lokálnímu zdroji tepla. Z ekonomického hlediska je výhodnost systému CZT závislá především na ceně tepla, kterou nastaví provozovatel CZT. Ta se může značně lišit a v některých případech, kdy je cena této energie vysoká, vychází lépe instalace a provoz vlastního zdroje tepla.

Nevýhodou větších systémů CZT v ČR je skutečnost, že se ve velké míře jedná o zdroje využívající uhlí a dožívající infrastrukturu, na druhou stranu, zejména v menších městech jsou provozovány centrální zdroje využívající zemní plyn a kvalitní rozvody tepla. Důležitým faktorem je přístup provozovatele, kterým může být soukromý subjekt orientující svou politiku na ziskovou marži nebo společnost v majetku města, která provozuje soustavu téměř bez zisku s ohledem na zachování příznivé ceny tepla.

Pro konečného odběratele je vždy rozhodujícím parametrem cena tepla, je ale také nutné – před vlastním rozhodnutím o případném odpojení – posoudit strategii místního dodavatele tepla, jak s odběrateli komunikuje a jak reaguje na jejich požadavky, přistupuje k reklamacím, jak orientuje svou cenovou politiku apod. Dále je nutné zvážit předpokládaný vývoj cen různých druhů energie.

                    

Je možné připojení či odpojení od CZT?

Ano, obě tyto možnosti samozřejmě existují. Máte-li zájem o připojení k CZT v místě Vašeho bydliště stačí kontaktovat provozovatele tohoto zařízení a informovat se možnostech napojení Vašeho objektu. Dalším krokem je poté nechat si zpracovat nezávislé ekonomické hodnocení, bude-li pro Vás tento zdroj rentabilním. Není-li soustava CZT k dispozici, ale přesto existuje zdroj energie, s dostatečným potenciálem zásobovat skupinu objektů, můžete se na naši společnost obrátit s požadavkem na studii proveditelnosti, zohledňující ekonomicko-technické provedení této soustavy. Doporučujeme provést nezávislé posouzení předtím, než se případně obrátíte na konkrétní dodavatelskou firmu.

Platíte-li za energii vysoké částky, pak může být instalace vlastního zdroje energie (odpojení od CZT) jednou z možností řešení. Ne vždy se ovšem jedná o rentabilní záležitost a proto je vhodné nejprve konzultovat tuto možnost s nestranným odborníkem, který Vám zpracuje ekonomicko-technické opatření vedoucí k úsporám energie v souvislosti s provozem otopné soustavy. I v případě, že náhrada centrálního zdroje zdrojem lokálním nevyjde jako ekonomicky efektivní, je možné provést opatření týkající se regulace otopné soustavy, soustavy zásobování teplou vodou či posouzení vhodných obnovitelných zdrojů, které Vám sníží náklady na energie a v krátké době přinesou významné úspory. Chcete-li se odpojit od systému CZT, kontaktujte provozovatele tohoto systému až ve chvíli, kdy si budete jisti proveditelností, tento požadavek se pochopitelně nesetkává s pochopením a vstřícností provozovatele CZT. Naopak, obrátíte-li se s požadavkem přímo na společnost, která instaluje lokální zdroj tepla, pravděpodobně Vám tuto instalaci nebude vymlouvat v případě, kdy pro Vás nerentabilní.

Co nabízíme:

-         Zpracování energetických auditů na objekty a zařízení

Komplexní a kompletní řešení energetických úspor vašeho objektu, obsahující stavební opatření (např. zateplení), opatření na soustavě zásobování energií (vytápění a teplá voda), zdroji energie, energetickém managementu

-         Zpracování studie proveditelnosti na realizaci centrálního zdroje tepla

Nachází-li se ve Vašem městě nebo obci zdroj s potenciálem být využit jako centrální zdroj tepla (např. bioplynová stanice), nechte si vypracovat studii proveditelnosti napojení obce.

-        Zpracování ekonomicko-technické studie úprav otopné soustavy včetně instalace lokálních zdrojů tepla

Obsahuje vyhodnocení několika variant úprav systému vytápění (včetně připojení / odpojení od CZT) z ekonomického a technického hlediska

-         Energetický audit rekonstrukce zdroje tepla pro CZT

Provozujete-li systém CZT můžeme Vám zpracovat energetický audit či studii proveditelnosti rekonstrukce systému s navržením energeticky úsporných opatření

-         Návrh účinného energetického managementu

Jedná se o beznákladová či nízkonákladová opatření, díky kterým dokážete uspořit energii a včas odhalit nadbytečné úniky tepla. Jedná se o koncepci správného provozování energetických systémů a správného chování uživatelů v budově.

-         Poradenství v oblasti energetických systémů budovy (vytápění a řízené větrání) a obnovitelných zdrojů energie

-         Zajištění projektové dokumentace na navržená opatření

-         Zajištění dotací na některá navržená opatření v rámci aktuálních dotačních titulů

 

                  

 

 

          


Menu


Informační servis

Dny otevřených pasivních domů

Mezinárodní Dny otevřených pasivních domů se blíží, letos se uskuteční od 11. - 13. listopadu 2016. Pochlubte se kvalitním vlastním domem, bytovkou nebo administrativní budovou a sdílejte zkušenosti s ostatními.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

Webinář Energetický management města: Jak na to a kde na to vzít?

24. června 2016
11.00h – 12.30h
Připojte se také a zjistěte jaké jsou výhody energetického managementu a jak prakticky zavézt systematický energetický management.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English