MŽP vyhlásilo výzvu

MŽP vyhlásilo výzvu 2. 8. 2018 na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací. Obce si mohou rozdělit 119 milionů korun

Od 1. srpna mohou obce žádat o podporu na pořízení či aktualizaci studií systému sídelní zeleně a také na následnou úpravu ploch veřejné zeleně, které by z této studie vyplývuly.

 

 

Studie musí být zpracována podle Osnovy a metodického rámce, zveřejněné na stránkách www.opzp.czÚčelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel. Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň.

Obce mohou do výzvy č. 115 předkládat také projekty na úpravy zeleně, které již z vypracované studie systému sídelní zeleně vyplývají – zpracování či aktualizace studie tedy není nutnou součástí žádosti.

Výše podpory, kterou lze v rámci výzvy získat, je 85 % celkových způsobilých výdajů. Na výzvu se vztahuje nově platná 18. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, v níž došlo ke zjednodušení předkládaných povinných příloh.

Výzva je otevřena do 2. ledna 2020.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.