Máte zájem o zpracování PENB?

Zašlete nám níže uvedenou stručnou specifikaci objektu na adresu ops@porsenna.cz a my Vám odpovíme cenovou nabídkou a orientačním termínem zpracování PENB (případně Vás požádáme o doplňující informace – viz potřebné podklady níže).

Upřednostňujete-li osobní kontakt (případně pokud se jedná o složitější objekt), neváhejte se na nás obrátit na tel. čísle 603 286 336.

Aktuální znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (zákon č. 3/2020 Sb.) ke stažení zde.

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, která nahradila vyhlášku č. 78/2013  Sb. a je účinná od 1. 9. 2020, ke stažení zde.

Grafické znázornění průkazu dle vyhlášky č. 264/2020 Sb.

 

Co vše je potřeba pro zpracování PENB?

 • konkretizovat typ objektu (např. rodinný dům, bytový dům atd.)
 • účel zpracování PENB (např. novostavba, změna dokončené budovy, prodej atd.)
 • adresa budovy, případně katastrální území a parcelní číslo
 • rozloha objektu a rozdělení na využívané a nevyužívané části
 • popis stavebního řešení
 • popis instalovaných technických systémů budovy (u změny budovy v návrhovém stavu)
 • zdroj(e) tepla na vytápění objektu
 • způsob přípravy a distribuce teplé vody
 • způsob větrání objektu (přirozené, nucené, hybridní, apod.)
 • informace o případném strojním chlazení objektu
 • velikost či výkon solárních systémů

 

Proč byste měli mít zájem o zpracování PENB?

 • poskytuje informaci o spotřebě energie v budově za předpokladu tzv. standardizovaných okrajových podmínek (tzn. např. v případě koupě či podnájmu domu / bytu je vhodné zařadit energetickou náročnost objektu do Vašich výběrových kritérií, jelikož ta mimo jiné ovlivňuje výši následujících provozních nákladů);
 • poskytuje informaci o dílčích spotřebách energie (vytápění, chlazení, větrání, příprava teplé vody, osvětlení, případně i úprava vlhkosti);
 • obsahuje doporučení pro snížení energetické náročnosti objektu (např. před zahájením rekonstrukce objektu Vám může poskytnout informace o dalších ekonomicky přijatelných úsporných opatřeních);
 • poskytuje informace o stavebním řešení budovy;
 • poskytuje informace o instalovaných technických zařízeních budovy.

 

Kdy nastává povinnost vyhotovit PENB

 • při výstavbě nové budovy (budovy nad 50 m2, kromě výjimek);
 • při větší změně1 dokončené budovy, či při provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody;
 • při prodeji budovy či její ucelené části (např. bytu);
 • při pronájmu budovy či její ucelené části (např. bytu).

 ----------------------------------

Větší změnou je míněna změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

 

Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Dnem 1. září 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Původní vyhláška č. 78/2013 Sb. a její změna č. 230/2015 Sb. byly tímto zrušeny.

Nová vyhláška zahrnuje především následující změny:

 • úpravu parametrů referenční budovy a hodnot faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie;
 • změna parametrů referenční budovy může v některých případech u větších změn dokončených budov vést k nutnosti realizace více energeticky úsporných opatření než doposud. Týká se to především případů budov vybavených zdrojem
  a otopnou soustavou s nízkou účinností;
 • úprava hodnot faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se týká především elektřiny a tepla (CZT = SZTE);
 • definici budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 20221);
 • zavedení jednotné metodiky týkající se hodnocení energetické náročnosti budov2);
 • značnou úpravu protokolu i grafické části PENB;
 • hlavním hodnotícím kritériem je hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů energie (původně hodnota celkové dodané energie);
 • doplněna informace o dosažené hodnotě měrné potřeby tepla na vytápění.

 ----------------------------------

1) Od 1. 1. 2022 dojde k významnému zpřísnění požadavku na hodnotu primární energie z neobnovitelných zdrojů energie u všech typů nových budov.

U obytných budov bude požadovaná hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů energie závislá na hodnotě měrné potřeby tepla na vytápění referenční budovy (zásadní u těchto typů budov bude tedy jejich orientace vůči světovým stranám, stínění, tvar, členitost, způsob větrání, schopnost přijímání solárních zisků, apod.).

Pro všechny budovy platí minimalizace využití energie z neobnovitelných zdrojů (tedy např. čisté elektřiny na vytápění či přípravu TV). Nebudou-li naplněny všechny tyto výše uvedené předpoklady energeticky šetrné stavby, bude nutné v budově realizovat OZE.

2) Současně se změnou vyhlášky byla k 1. 11. 2020 upravena i ČSN 73 0331-1 Energetická náročnost budov, která definuje profily užívání jednotlivých druhů budov, a stanovuje typické hodnoty pro výpočet energetické náročnosti budov.

Cílem této normy a zavedení její povinnosti při hodnocení budov bylo zvýšit vypovídající schopnost průkazu energetické náročnosti budovy a zamezit případným manipulacím s výsledky.


Pro kvalifikovaný návrh Vašeho projektu je Vám v naší společnosti k dispozici držitel prestižního evropského certifikátu “Certified Passive House Designer”, který vydává Passivhaus Institut Darmstadt. Mezinárodní seznam všech certifikovaných osob naleznete na stránkách Passivhaus Institut Darmstadt.