V oblasti EPC poskytujeme poradenství v celém rozsahu konzultačních služeb. Viz jednotlivé fáze projektu realizovaného metodou EPC.

Pomůžeme také s přípravou projektu pro podání žádosti v programu EFEKT. Využít lze také podporu z programu ELENA, kterou poskytuje Národní rozvojová banka.

Pro bližší informace o projektech EPC nás prosím kontaktujte na adrese epc@porsenna.cz nebo na telefonním čísle 603 286 336.

Co je podstatou projektů EPC?

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní odborná služba dodávaná na klíč firmou energetických služeb, ESCO (Energy Service Company).

ESCO zajišťuje v případě zájmu zákazníka financování úsporných opatření a poskytuje smluvní záruky, že po dobu trvání smluvního vztahu bude dosaženo minimálně garantovaných úspor energie (resp. provozních nákladů), z nichž budou splaceny veškeré vynaložené náklady (počáteční náklady, investiční náklady, náklady na financování, servisní činnost i energetický management). V případě, že by garantované úspory nebylo dosaženo, ESCO doplatí zákazníkovi vzniklý rozdíl. 

Smlouva EPC se často uzavírá na deset až dvanáct let (mohou však být i delší). Na rozdíl od tradičního dodavatelského vztahu, ve kterém nese většinu rizik zákazník a dodavatel není odpovědný za celkovou výši energetických úspor, má ESCO se zákazníkem zcela shodný zájem na dosažení co nejvyšších úspor. ESCO dostane zaplaceno pouze v případě, že bude dosaženo smluvně zavázané úspory. Přebírá tedy většinu rizik souvisejících s realizací energetických úspor a smluvně za ně ručí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kdo jsou účastníci projektů EPC?

1. Zadavatel = vlastník budov či zařízení

Zadavatelem je obvykle vlastník budov, který chce na svých budovách realizovat úsporná opatření, nicméně nemá prostředky na jejich realizaci.

2. Dodavatel = poskytovatel energetických služeb (ESCO)

Dodavatel zajišťuje dodávku energetických služeb a garantuje dosažení dohodnutých úspor.

3. Poradenská společnost

Pomáhá zadavateli vybrat vhodné objekty pro projekt EPC, připravuje a následně organizuje výběrové řízení na poskytovatele energetických služeb (ESCO), pomáhá s výběrem nejvhodnější nabídky.

Poradenské společnosti zabývající se přípravou a realizací projektů EPC jsou sdruženy v Asociaci poskytovatelů energetických služeb, tzv. APES, která byla založena v říjnu roku 2010. Posláním asociace je přispívat k trvalému rozvoji energetických služeb na českém trhu a propagovat energetické služby ve veřejném ale i soukromém sektoru.
 

Naše společnost PORSENNA zajišťuje poradenskou činnost při přípravě projektů EPC a je členem zájmového sdružení právnických osob APES.

V souvislosti s projekty EPC poskytuje společnost PORSENNA následující služby: 

Jednotlivé fáze projektu

Realizátor
1) Analýza potenciálu realizace energetických úspor metodou EPC PORSENNA
1a) Zjištění potenciálu realizace energetických služeb řešených metodou EPC na objektech v majetku investora
1b) Základní návrh energeticky úsporných opatření na vybraných objektech se stanovením investičních nákladů, prosté doby návratnosti a vhodnosti realizace metody EPC
2) Příprava výběrového řízení na výběr dodavatele  PORSENNA
2a) Veřejná zakázka je obvykle řešena formou jednacího řízení s uveřejněním
2b)  Zajištění a kompletace technických podkladů (energetický audit, stavební projektová dokumentace, technické a revizní zprávy apod.)
2c) Stanovení vhodných hodnotících kritérií a kompletace informací do zadávací dokumentace
2d) Stanovení referenční spotřeby energie 
2e) Jednání s uchazeči o zakázku, včetně prohlídky objektů
3) Výběr dodavatele a uzavření smlouvy PORSENNA
3a) Vyhodnocení podaných nabídek jednotlivých uchazečů
3b) Návrh smlouvy obvykle již v zadávací dokumentaci
3c) Spolupráce na dokončení návrhu smlouvy s vybraným dodavatelem
4) Realizace projektu ESCO
4a) Zpracování projektové dokumentace
4b) Instalace sjednaných energeticky úsporných opatření
4c) Komplexní zkoušky funkčnosti zařízení
5) Sledování a hodnocení ESCO
5a) Za účinnost zařízení odpovídá dodavatel
5b) Vyhodnocení dosažených úspor probíhá obvykle jednou ročně, v případě podrobnějšího sledování (např. SW e-manažer) možno i v kratších intervalech
5c) V případě nedosažení zaručené výše úspory má dodavatel energetických služeb závazek rozdíl uhradit

Vhodným postupem přípravy projektu EPC je zpracování Analýzy potenciálu energetických úspor řešených metodou EPC na objektech v majetku investora. Tato analýza stanoví základní možnosti a rozsah úsporných opatření na jednotlivých objektech a jejich vhodnost k aplikaci metody EPC. Jedná se o podklad, na základě kterého se investor rozhodne o rozsahu aplikace metody EPC. Dalším krokem je zajištění poradenské společnosti, která společně se zástupci investora připraví a odborně povede výběrové řízení na dodavatele energetických služeb se zárukou (společnost ESCO). Závěrečnou fází je výběr dodavatele a realizace energeticky úsporných opatření.

Společnost PORSENNA je připravena Vám poskytnout komplexní služby související s návrhem a přípravou projektů
EPC (fáze 1-3).

Jedná se především o vypracování analýzy potenciálu realizace projektů metodou EPC a přípravu výběrového řízení na společnost ESCO (realizátora energeticky úsporných opatření). Na vysoce odborné úrovni Vám zajistíme přípravu projektů EPC od prvních návrhů až po výběr dodavatele.

Naše zkušenosti z přípravy projektů EPC jsme shrnuli v publikaci, která je zde volně ke stažení.