V říjnu 2015 byla Státním fondem životního prostředí vyhlášena první výzva k předkládání projektů v prioritní ose 5 – Energetické úspory, podoblast 5.2 a výzva v očekávané podoblasti 5.1 bude následovat.

Dotační program navazuje na Operační program Životní prostředí 2007 – 2013, a pro žadatele z této osy je alokováno téměř 3,8 mld. Kč, rozdělených do následujících podoblastí:

5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

 • Celková alokace finančních prostředků: 3 529 411 765 Kč
 • Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. 12. 2015
 • Předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí: 15. 4. 2016
 • Týká se objektů na území ČR

5.2 – Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

 • Celková alokace finančních prostředků: 235 294 118 Kč
 • Spuštění příjmu žádostí: 15. 10. 2015
 • Předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí: 14. 10. 2016
 • Týká se objektů na území ČR mimo území hl. města Prahy

V rámci těchto podoblastí bude možné žádat na následující úpravy

 • Realizace stavebních opatření souvisejících se snížením energetické náročnosti budov (např. zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, instalace řízeného větrání s rekuperací odpadního tepla)
 • Výměna původních zdrojů tepla využívajících fosilní paliva nebo elektrickou energii s výkonem nižším než 5 MW za zdroje využívající obnovitelné zdroje, zemní plyn nebo tepelná čerpadla
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění či přípravu TV
 • Vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov

Oprávněnými žadateli jsou v ose 5

 • Obce a kraje
 • Dobrovolné svazky obcí a státní organizace
 • Organizační složky státu
 • Veřejnoprávní instituce
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vzdělávací instituce
 • Neziskové a příspěvkové organizace
 • Městské části hl. města Prahy (pouze v podoblasti podpory 5.1).

Více informací o podmínkách operačního programu životního prostředí a chystané výzvě naleznete na oficiálních stránkách programu.

Rádi Vám pomůžeme

 • Chystáte-li se stavět novou radnici, školu či školku, dům pro seniory, či jinou účelovou stavbu, obraťte se na nás, jsme připraveni kdykoli pomoci s přípravou projektu. Jsme schopni provést Vás přípravou energetického projektu takříkajíc „od A do Z“ – od konzultace projektového záměru přes výběr vhodného dotačního titulu až po administraci žádosti – příprava zadávací dokumentace,
 • konzultace architektonických návrhů,
 • příprava žádosti o dotaci,
 • zpracování energetického posudku,
 • zpracování dalších souvisejících odborných dokumentů, např. průkazů energetické náročnosti budov a štítků obálky budovy, studií proveditelnosti,
 • zavedení energetického managementu,
 • poradenství při přípravě projektu i podání žádosti,
 • provedení finanční i ekonomické analýzy zamýšleného projektu,
 • pomoc s přípravou projektu nuceného větrání s rekuperací. 

Kontaktujte nás na tel. + 420 241 730 336 nebo na e-mailu ops@porsenna.cz.