EHP fondy

V lednu 2015 byl zahájen projekt Adaptace sídel na změnu klimatu. Společnost PORSENNA o.p.s. je jedním z šesti partnerů tohoto projektu.

Hlavním cílem projektu je přispět ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce) v České republice.

Na základě pilotních realizací ve vybraných městech různých velikostních kategorií – Hradec Králové, Žďár nad Sázavou a Dobruška, vznikne pro obce a města v ČR soubor nástrojů pro identifikaci hrozeb způsobených změnami klimatu a budou připraveny metodické nástroje pro tvorbu scénářů dopadu změny klimatu na místní úrovni a tvorbu adaptačních strategií.

Nedílnou součástí projektových výstupů bude tvorba podkladů pro obecnou realizaci metodiky „Cestovních map k adaptaci“. Smyslem projektu je myšlenku tvorby těchto map popularizovat a rozšířit tak, aby se města a obce v ČR mohly dostatečně připravit na změny podmínek a také aby v zájmu adaptace na tyto změny efektivně využívaly své zdroje.

Celý projekt je zaměřen na sdílení a bude doplněn síťovými a propagačními aktivitami. Součástí projektu je tak např. praktická environmentální výchova a příprava vzdělávání v oblasti strategií adaptace na změnu klimatu pro všechny úrovně škol, včetně škol vysokých a vzdělávání učitelů. Odborná databáze, stejně jako výstupy projektu, budou nabídnuty k využití dalším zájemcům o problematiku.

Projekt navazuje na aktivity započaté v roce 2014, kdy byla spuštěna internetová stránka http://www.adaptacemest.cz/ a facebookový profil Adaptace měst.

Projekt může přinést značné úspory a zefektivnění činností nejen pilotním městům, ale i dalším zapojeným účastníkům a přinést vzorová řešení dalším městům.